Algemene voorwaarden

Akkoordverklaring

Ondergetekende verklaart de voorwaarden te begrijpen en gaat akkoord met de inschrijving en voorwaarden zoals beschreven.

Voorwaarden

Door dit formulier de ondertekenen verklaart ondergetekende fysiek in staat te zijn om van alle faciliteiten gebruik te maken.

Aansprakelijkheid

De MMA Academy is niet verantwoordelijk of aansprakelijk jegens enig verlies of schade van persoonlijke bezittingen, gerelateerd aan deelname van de lessen gegeven door De MMA Academy. De lesgevende instructeurs van De MMA Academy zijn niet verantwoordelijk voor persoonlijk of lichamelijk letsel en daaruit voortvloeiende schade ten tijden van de instructies en de tijden voor en na de instructies op het lesgevende terrein.

Ondergetekende is zich er van bewust dat beoefenen van bepaalde sporten risico's met zich meebrengt. En dat hij/zij eventuele schade ten gevolge van de beoefening van een tak van sport kan ontstaan en voor eigen risico neemt. Minderjarige deelnemers mogen alleen deelnemen als dit formulier door ouders of toeziend voogd is ondertekend.

Gedrag

Ondergetekende verklaart de instructies van De MMA Academy op te volgen en zich correct te gedragen tegenover alle sportdeelnemers, bezoekers van De MMA Academy en de medewerkers. Tevens is ondergetekende zich er van bewust eigen vervoersmiddelen op een correcte manier te parkeren. Bij foutparkeerders en degelijke zijn boetes voor eigen rekening.

Verzuim van bovenstaande gedragsregels welke binnen De MMA Academy gelden, kan leiden tot beëindiging van het lidmaatschap of niet meer mogen deelnemen aan de losse lessen. Leiding en/of instructeurs van De MMA Academy zijn dan bevoegd de desbetreffende persoon te verwijderen. Zijn of haar lidmaatschap of verbintenis wordt per direct eenzijdig opgezegd. Eerdere betalingen worden dan niet teruggestort.

Betaling en lidmaatschap

Door ondertekening van dit formulier verbindt u zich voor onbepaalde tijd aan het lidmaatschap van De MMA Academy. Door ondertekening van dit formulier machtigt u De MMA Academy elke maand lidmaatschap van uw bankrekening af te schrijven.

Bij eigen verhindering van de les betaalt u de les gewoon door. Wanneer u langdurig geblesseerd bent of om andere gegronde redenen de lessen niet kunt volgen bent u geen lidmaatschap verschuldigd. Voorwaarden is dan wel dat u de MMA Academy tijdig schriftelijk hiervan op de stelt door middel van een geldige doktersverklaring.

TOP